Đến tháng 9
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết
99.60%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc 03:18 21/09/2021
Số liệu từ ngày: 00:00 01/01/2021)
Đến tháng 9
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi
113553
văn bản qua mạng giữa 45 đơn vị
(Tự động cập nhật lúc 03:18 21/09/2021
Số liệu từ ngày: 00:00 01/01/2021)