Đến tháng 1
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết
99.48%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc 07:21 24/01/2022
Số liệu từ ngày: 00:00 01/01/2022)
Đến tháng 1
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi
9664
văn bản qua mạng giữa 43 đơn vị
(Tự động cập nhật lúc 07:21 24/01/2022
Số liệu từ ngày: 00:00 01/01/2022)