Đến tháng 1
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết
99.72%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc 03:48 22/01/2021
Số liệu từ ngày: 00:00 01/01/2021)
Đến tháng 1
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi
9051
văn bản qua mạng giữa 45 đơn vị
(Tự động cập nhật lúc 03:48 22/01/2021
Số liệu từ ngày: 00:00 01/01/2021)