Đến tháng 6
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết
99.68%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc 06:16 23/06/2021
Số liệu từ ngày: 00:00 01/01/2021)
Đến tháng 6
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi
71967
văn bản qua mạng giữa 45 đơn vị
(Tự động cập nhật lúc 06:16 23/06/2021
Số liệu từ ngày: 00:00 01/01/2021)