Đến tháng 10
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết
99.71%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc 14:21 30/10/2020
Số liệu từ ngày: 00:00 01/01/2020)
Đến tháng 10
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi
119711
văn bản qua mạng giữa 45 đơn vị
(Tự động cập nhật lúc 14:21 30/10/2020
Số liệu từ ngày: 00:00 01/01/2020)